Warning: A non-numeric value encountered in /customers/f/a/9/pellucid.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5752

Utveckling av anhörigstödet 2016 och framåt

Av flera orsaker är det i dagsläget svårt att utläsa om de stödfunktioner som finns bidrar till att stärka livssituationen för anhöriga. Vi hjälper er att utveckla och förbättra kunskapen, kompetensen och arbetet med anhörigstöd i Er region och kommun. Tillsammans utarbetar vi nuläge, ökar delaktigheten och förbättrar uppföljningen som leder till förbättrad livssituation för de anhöriga och ökad kompetens och medvetenhet inom verksamheterna som möter dem. 

Läs mer om hur vi kan hjälpa Er nedan.

Användardriven utveckling av anhörigstöden

Ökad delaktighet ger ökad kunskap

Anhöriga äger en stor kunskap och erfarenhet som kan gynna andra anhöriga och de verksamheter som dagligen möter dem och utvecklar tjänster och stöd. Att öka anhörigas delaktighet och fråga efter deras erfarenheter, upplevelser och behov kommer att utveckla både verksamheterna och stöden som ska möta och matcha anhörigas behov.

Det som saknas är ett tydligt anhörigperspektiv. Där de anhörigas erfarenhter, upplevelser och kunskap kopplas samman med utförande verksamheter. Regeringen, SKL och anhöriggrupper är tydliga i sitt budskap och vill se en utveckling av att”ta till vara på patienters, brukares och anhörigas erfarenheter och kunskaper”Ett steg i utveckling är att använda anhörigstyrda revisioner, för att säkra kvalitén i verksamheten, öka delaktigheten och ställa sin egen uppföljning mot anhörigas upplevelser och uppfattning

Hör av dig till oss så skickar vi vår presentation om hur vi tillsammans utvecklar anhörigstöden.

Vi hjälper Er genom hela processen

Med den övergripande målsättningen att främja och stärka anhörigas egenmakt, psykosociala livssituation och förmåga att ha kontroll över sitt eget liv. Har vi tagit fram en metod och en tjänst som kommer att hjälpa både anhöriga, utförare och de närstående. Vi uppnår detta genom att

 • lyssna till de anhöriga upplevelser, erfarenheter och behov,
 • stimulera till medverkan och delaktighet,
 • förbättra samarbetet mellan de anhöriga och utförande verksamheter,
 • fånga upp och använda de anhörigas kunskap och upplevelser.

Nedan finner Du mer information om anhörigområden, hur vi går tillväga och vad vi kan uppnå genom att aktivt samarbeta för att förbättra anhörigstöden.

Anhörigområden

Vi gör det tillsammans

En bred förankring, samverkan och goda samarbeten är avgörande för att lyckas. Vi arbetar kontinuerligt med att träffa regioner, landsting, kommuner, föreningar och övriga för att diskutera samarbete och utveckling. Vid träffarna så frågar vi även efter kontaktvägar för att nå ut till anhöriga. Din röst är viktig oavsett om du är anhörig eller möter anhöriga i ditt yrke eller på annat sätt. För att samla kunskap och erfarenhet som ska leda till utveckling så behöver vi Din hjälp.

Räknaren tillhöger visar för hur många anhöriga som har anslutit sig till denna satsning inom respektive område.  Första delmålet är att 1000 personer inom varje grupp ska ansluta sig. Procentsatsen visar hur långt vi har kommit. Under rubrikerna organisationer visas hur många som har valt att gå vidare och samarbeta med oss. Vi har som mål att 50 kommuner, 5 landsting, 10 intresseorganisationer och 1 universitet aktivt ska samarbeta med oss och kartlägga och utveckla stöden.

 

 • Anhöriga till närstående i missbruk 10%
 • Anhöriga till äldre personer 5%
 • Psykisk ohälsa 1%
 • Anhöriga till funktionsnedsatta 5%
 • Barn som anhöriga 0%
 • Medverkande kommuner 4%
 • Medverkande landsting 1%
 • Medverkande intresseföreningar 4%

Vår arbetsmetod är enkel

Bilden till höger visar hur vi arbetar för att öka kunskap, lärande och medvetenhet. Tillsammans med er utvecklas anhörigstödet i tre steg lära innan, lära under tiden och lära efter, för att lyckas öka kunskapen, lärande och medvetenhet behöver en lika stor prioritet läggas på person, teknik och process.

 • I steget lära innan upprättas nuläge och effektkartläggning genomförs,
 • I steget lära under tiden utvecklas gemensam plattform, 
 • I steget lära efter genomförs uppföljning och kunskapsöverföring.

När vi skriver person, teknik och process så avser vi i detta fall anhöriga, anställda i privata, offentliga och frivilliga organisationer och civila samhället, tekniska hjälpmedel som används och vad som behöver utvecklas, arbetssätt, rutiner, information, stöd m.m. 

Share This